HƯỚNG DẪN ĐĂNG
KÝ THÀNH VIÊN
BẠN MUỐN ĐĂNG TIN BÁN XE Ô TÔ MIỄN PHÍ
& ĐƯỢC HỖ TRỢ
TỪ CHÚNG TÔI
.
VUI LÒNG ĐĂNG KÝ THEO CÁC BƯỚC SAU
.
HOTLINE H
TR
:
0971 62 64 62
TÀI KHO
N CÁ NHÂN
- N
ế
u b
n là cá nhân mu
n đăng tin
bán xe, vui lòng ch
n tab "Đăng ký
cá nhân" (1) nh
ư
hình.
- Hoàn t
t các thông tin theo form
yêu c
u (2).
- Ch
n vào button "Đăng ký" đ
hoàn t
t quá trình đăng ký c
a
mình (3)
CH
N ĐĂNG KÝ
T
i Trang Ch
c
a website
www.Muabanxegiatot.com b
n
click vào tab "Đăng Ký" trên góc
ph
i màn hình đ
ti
ế
n vào khu
v
c đăng ký.
(1)
(2)
(3)
TÀI KHO
N SALON
- N
ế
u b
n là cá nhân mu
n đăng
tin bán xe, vui lòng ch
n tab "Đăng
ký salon" (1) nh
ư
hình.
- Hoàn t
t các thông tin theo form
yêu c
u (2).
- Tài kho
n salon có 2 l
a ch
n
cho b
n.
* N
ế
u b
n là salon cá nhân, vui
lòng ch
n "Salon cá nhân".
* N
ế
u b
n là salon hãng, vui lòng
ch
n "Salon hãng" theo yêu c
u.
- Sau khi hoàn t
t thông tin, ch
n
vào button "Đăng ký" đ
hoàn t
t
quá trình đăng ký c
a mình (3)
(1)
(2)
HOÀN T
T
YOU DID IT
Trang web s
t
đ
ng chuy
n b
n
v
trang qu
n lí cá nhân.
T
i đây b
n có th
c
p nh
t hình đ
i
di
n / timeline cover và ti
ế
n hành:
ĐĂNG TIN BÁN XE.
CHÚC B
N THÀNH CÔNG
w w w . M u a B a n X e G i a T o t . c o m